Column Een authentiek christelijke levensstijl

14 mei 2017

Jean Paul Kruk

Een authentiek christelijke levensstijl

 

“Gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen .” Efeziërs 4: 20     

In 2016 schreef ik, na het lezen van een aantal boeken, het zien van een film, levensgebeurte nissen, mijn pleidooi voor zachtmoedigheid en authenticiteit. Een tegencultuur-, geluid- en stem. Net als het onderwijs van Jezus, Zijn leer, opgetekend in de Bergrede (Mattheüs 5-7). De spiritualiteit van de humaniteit, de medemenselijkheid, en van de hoop. Die doet leven. We leven in een gewelddadige, gewonde en gebroken wereld. Die reparatie, heling behoeft. En in een verharde en verruwde Nederlandse samenleving. Ik signaleer een gebrek aan res- pect, fatsoen en beschaving. Op straat, op de social media en in de politieke arena. We le- ven in een filterbubbel. Het leven lijkt aan ons voorbij te schieten. Als Godszoeker, Christus bewust mens, ging ik op een zoektocht. Deze bracht mij bij christelijke deugden, eigenschap- pen en waarden. Bij het leven in de eerste christengemeente (Handelingen 2: 42-47). Samen leren, vieren en dienen. En bij de vruchten van de Geest (Galaten 5: 22, 23 a). Een exercitie in vrede, vreugde, zelfbeheersing, geduld, lankmoedigheid, zachtmoedigheid. Het vindt zijn cul minatie in het “Gij geheel anders …”, Christusgelijkvormig, niet wereldgelijkvormig zijn. In Christus zijn wij een nieuwe schepping. In de christelijke levenswandel doen we ons oude jas uit en trekken we onze nieuwe aan. Zachtmoedigheid is de nieuwe “feel”, stijl, een tedere en liefhebbende houding tegenover de mensen en de wereld rondom je. De ander geen kwaad willen doen of schade berokkenen. Zacht van aard, karakter. Vriendelijk zijn voor jezelf, verge vingsgezind en mild voor anderen. Authenticiteit is de nieuwe chic: authentiek zijn in je ge- drag en houding. Moed om imperfect te zijn, grenzen stellen, open en kwetsbaar zijn. Het is een be-ziel-de manier van liefhebben. Het is je blueprint, je kwaliteitskeurmerk, je visite- kaartje. Een meerwaarde waarmee je je kunt onderscheiden. Bewust kiezen voor authen- ticiteit ver-zoen-t en ver-bind-t. Je masker gaat af. Het demasqué. Blend in als een kamele- on. Je bekent kleur, laat je ware gezicht zien: je bent eigen, (opr)echt, integer, uit-één-stuk, geloofwaardig. Een authentiek christelijke levensstijl maak je je eigen door Jezus Christus na te volgen. In woord en daad. De Bergrede is de grondwet voor, de poort naar geluk: ”Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven”(Mattheüs 5: 5). Smaakmaker zijn. Zout der aarde. Licht der Wereld. In je kracht staan en van hieruit voor kwetsbaarheid en zacht -heid kiezen. Voor tederheid en schoonheid. Zoals je dit ziet in de verstandelijk beperkten in de Ark-gemeenschappen. Waar deze bijzondere, unieke mensen samenleven met niet-be- perkten. In hen worden vrede, geduld en vertrouwen zichtbaar. Een weg uit de macht-door-geweld. Een proeftuin, broed- en vindplaats van heil, vrede en verbondenheid. Nieuwe, chris telijke leefgemeenschappen schieten als paddestoelen uit de grond. Pioniersplekken, zoals Fresh Expressions (Shai Claiborne, V.S., spiritueel en maatschappelijk geëngageerd; leefge- meenschap Amsterdam-Slotervaart), stadskloosters (bijv. La Verna). Ze zijn een belangrijke aanvulling op bestaande, traditionele kerken. Op 30 april j.l,. was de kick-off, de pitch van mijn project, mijn missie: een stilteviering in Coffeemania. Met Bijbelteksten, muziek, een YouTube-filmpje en een uitwisseling over deugden. Mijn pleidooi voor zachtmoedigheid en authenticiteit (zie Koerier maart 2017) krijgt, naar ik hoop, een follow-up in De Opgang, in het najaar 2017. Met als focus: wat is een authentiek christelijke levensstijl?

 

Jean-Paul Kruk

 

Reageren? e-mail: